Current Research Associates and Students


Research Assistant Professor

MD Zakirul Alam Bhuiyan

Ph.D. Students

Wei Chang
Dawei Li
Huanyang Zheng
Ning Wang
Yang Chen
Jiacheng Shang
Turash Mosharraf
Rajonshi BiswasContador    Since December 2005